Ochrana osobních údajů

Kdo a kde jsme?

Jsme společnost King’s Cycles založená panem Tomášem Severou, se sídlem na adrese Skorkovského 61, Brno 636 00, Česká republika. Naše IČ je 02676320 a jsme zapsaní v živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu příslušného podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Brnaměsta Brna. Naše provozovna se nachází na adrese Bubeníčkova 9, Brno 615 00(„my“).

Prostřednictvím našich webových stránek eshop.kingscycles.cz („Web“) prodáváme a inzerujeme naše zboží, kterým jsou cyklodoplňky a cyklistické oblečení („Zboží“), které si vy jako kupující a náš zákazník, podnikatel i spotřebitel, můžete prostřednictvím Webu objednat a uzavřít s námi kupní smlouvu („Smlouva“).

 

Proč GDPR?

Osobní údaje („GDPR“) zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Tomáš Severa, King’s Cycles

Skorkovského 61, Brno 636 00

e-mail: info@kingscycles.cz 

tel.: +420 735 174 121


Odpovíme vám co nejdříve.

 

1. OBECNÉ INFORMACE

Kdo se stará o vaše osobní údaje?
Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely zpracování osobních údajů a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. Správcem vašich osobních údajů jsme my, tzn. Tomáš Severa, Skorkovského 61, Brno 636 00, Česká republika, IČ 02676320.

Jakým způsobem vaše osobní údaje získáváme?
Osobní údaje získáváme přímo od vás v okamžiku, kdy nám je prostřednictvím Webu nebo emailové či jiné komunikace poskytnete. Dále získáváme osobní údaje z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.) za účelem vytváření účetních dokladů a kontroly správnosti informací.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaké kategorie vašich osobních údajů zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

·      základní identifikační údaje – sloužící k vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci jako subjektu údajů (např. jméno a příjmení a/nebo obchodní firma, datum narození, pokud bude uvedeno, identifikační číslo a adresa sídla či bydliště);

·       kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;

·      informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů nebo jiných kontaktních formulářů při komunikaci s námi, obsah naší komunikace prostřednictvím internetových nebo mobilních aplikací, údaje o smlouvách uzavřených prostřednictvím Webu, tzn. Kupních smlouvách a Smlouvách o poskytování služeb;

·      fakturační a bankovní údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách, bankovních spojení a o přijatých platbách;

·      cookies – jedná se o měření návštěvnosti Webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách.

Vaše údaje nám musíte někdy nezbytně poskytnout?

V některých případech zpracováváme osobní údaje pro účely, kdy je nezbytné nám vaše osobní údaje poskytnout. Například pokud máte zájem o nákup Zboží, vaše osobní údaje potřebujeme, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu, doručovat vám Zboží nebo abychom vás mohli během naší spolupráce kontaktovat. Bez toho to bohužel nepůjde.

 

Proč a za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?

Zpracovávat vaše osobní údaje nám umožňují právní předpisy, kdy právním důvodem pro takové zpracování je:

·      plnění smluv se zákazníkem a našich smluvních povinností – v rámci plnění smluv, které s námi můžete uzavřít, budeme zpracovávat vaše základní identifikační údaje, kontaktní údaje, fakturační a bankovní údaje a informace ze vzájemné komunikace, a to za účelem řádného plnění smlouvy, přičemž bez zpracování těchto osobních údajů vám zboží nebudeme moci dodat a služby poskytnout;

·      dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů – v návaznosti na poskytování našich služeb máme povinnosti zpracovávat osobní údaje, které nám ukládají přímo právní předpisy, kdy zpracováváme základní identifikační údaje, kontaktní údaje, informace ze vzájemné komunikace, fakturační a bankovní údaje, a to za účelem plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné moci a plnění zákonných archivačních a jiných povinností, třeba podle zákona o účetnictví;

·      ochrana našich oprávněných zájmů – s poskytováním našich služeb dále úzce souvisí i ochrana našich oprávněných zájmů, kdy budeme vaše základní identifikační údaje, kontaktní údaje, informace ze vzájemné komunikace a fakturační a bankovní údaje zpracovávat za účelem (1.) obhajoby našich právních nároků v soudních, mimosoudních a vykonávacích řízeních k předcházení vzniku škody na naší straně, (2.) budování a upevňování vztahu s vámi jako našimi zákazníky, (3.) vývoje a zlepšování našich služeb;

 

udělení souhlasu – v některých případech nám můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, a to například e-mailem. Ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili, nebo v případě odvolání souhlasu nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje, můžeme si ponechat ty, u kterých to umožnuje náš oprávněný zájem nebo zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

 

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány po dobu trvání smlouvy. Dále pak po dobu 3 let od skončení tohoto smluvního vztahu, není-li dále stanoveno jinak.

Osobní údaje zpracovávané za účelem obhajoby našich právních nároků v soudních, mimosoudních a vykonávacích řízeních budou zpracovávány po dobu 15 let od skončení obchodního vztahu mezi námi a vámi, což odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti plnit naše právní povinnosti vyplývající z účetních, daňových a jiných příslušných právních předpisů jsou uchovávány po dobu v nich uvedenou; například osobní údaje týkající se účetních záležitostí uchováváme po dobu 5 let od skončení obchodního vztahu a osobní údaje týkající se daňových záležitostí uchováváme po dobu 10 let od konce příslušného daňového období.

Pokud jste naším stávajícím zákazníkem, který nakoupil naše zboží nebo jste nám udělil souhlas k zasílání newsletteru, jsme oprávněni vám posílat naše newslettery po dobu 3 let, pokud to neodmítnete zasláním e-mailu. Pokud si nepřejete naše newslettery dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit. Osobní údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu budou zpracovávány po dobu udělení souhlasu. Upozorňujeme ale na to, že ani v případě odvolání souhlasu nejsme povinni smazat všechny vaše osobní údaje – můžeme si ponechat ty, u kterých nám to umožňuje náš oprávněný zájem nebo zákon.

 

Jak je to s cookies?

Pro fungování Webu využíváme cookies, což jsou malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies dokáží zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na Webu. Cookies můžeme rozdělit na nutné cookies a analytické cookies.

Nutné cookies jsou potřebné pro to, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít smlouvu, a vy jste si tak u nás mohli něco koupit. Jedná se třeba o cookies, které ukládají obsah košíku, zatímco si procházíte Web. Ty jsou nutné pro uzavření smlouvy mezi námi prostřednictvím Webu, a tak s nimi nemusíte souhlasit a ani je nemůžete odmítnout.

Preferenční cookies umožňují, aby si Web zapamatoval informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte. Jejich použití můžete odmítnout. Pokud ale tyto cookies odmítnete, Web se vám nemusí zobrazovat správně a nakupování na Webu nemusí být stejný zážitek, jako jste zvyklí.

Statistické cookies nám slouží pro sestavování statistik a přehledů. Jejich pomocí sledujeme návštěvnost Webu i to, odkud jste na Web přišli. K jejich použití potřebujeme váš souhlas. Opět je můžete kdykoliv odmítnout.

Marketingové cookies nám umožní třeba nabízet naše produkty prostřednictvím cílené reklamy. K tomu ale potřebujeme váš souhlas. Odmítnout tyto cookies také můžete.


Kdo další může mít k vašim osobním údajům od nás přístup?

Abychom zajistili naše co nejefektivnější fungování a mohli řádně plnit naše povinnosti vyplývající ze smlouvy, kterou prostřednictvím Webu uzavíráte, předáváme osobní údaje i řadě externích subjektů, které pověřujeme výkonem některých činností nezbytných pro naše fungování. V rámci tohoto outsourcingu může docházet i ke zpracování vašich osobních údajů, a to na základě právních předpisů (k tomuto zpracování tedy nepotřebujeme souhlas).


Naši dodavatelé se tak stávají zpracovateli, jsou však oprávněni s osobními údaji nakládat pouze pro účely činností, které pro nás vykonávají. Jedná se například o poskytovatele IT služeb apod., konkrétně se jedná o následující subjekty:

·      FlexumShop - Bohemiasoft s.r.o., IČO: 28090403, Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovic

·      Dopravci: zejména společnosti PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798, Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266, Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306

Nebudeme předávat vaše osobní údaje mezinárodním organizacím.

Budou osobní údaje zpracovávány automatizovaným individuálním rozhodováním?

Automatizovaným individuálním rozhodováním se rozumí situace, kdy ke zpracování osobních údajů dochází výhradně automatizovaně (bez lidského zásahu), tj. pomocí automatických informačních systémů, webových programů a jiného softwaru.
Nebudeme provádět žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném individuálním zpracování, které by mělo pro vás jako pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

 

NAZÁVĚR
Jaká jsou vaše práva jako subjektu údajů?

Naší povinností jako správce osobních údajů je i to, aby zpracování vašich osobních údajů probíhalo řádně a bezpečně. Vám pak zaručujeme práva popsaná v tomto článku. Tato práva u nás můžete uplatnit písemně, e-mailem nebo telefonicky na kontakty uvedené výše.

Jedná se o tato práva:

·      požadovat po nás informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;

·      vyžádat si u nás přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům;

·      nechat vaše osobní údaje aktualizovat, doplnit nebo opravit;

·      za určitých podmínek můžete požadovat i výmazání vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, pokud to nebude v  rozporu s platnými právní předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy;

·      pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů;

·      právo na přenositelnost osobních údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění Kupní smlouvy nebo Smlouvy o zpracování osobních údajů;

·      požadovat po nás kopii zpracovávaných osobních údajů.

Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.


Když se chcete zeptat?

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@kingscycles.cz nebo na telefonu +420735174121. A nebo po staru na naší doručovací adrese Tomáš Severa, King´s cycles, Skorkovského 61, Brno 636 00. Holuby prosím neposílejte, nejsou solidní.

Created by Míša at 08.11.2023

Created by Flexumshop logo FlexumShop.com